بازاریابی و فروش
24 ژوئن

قانون سوم بازاریابی

قانون سوم بازاریابی و فروش با کمی برنامه ریزی می توان بازاریابی و فروش بیشتری داشت.   برای انجام شدن بازاریابی و فروش، وجود برنامه ریز و اجرا کننده ی کار، هر دو ضروری است.اگر بتوان بازاریابان را برای بازاریابی و فروش دسته بندی کرد، احتمالا به دو گروه برنامه ریزان و اجرا کنندگان کار […]